Next Generation Firewall

ฟีเจอร์เด่นที่สำคัญของ Sophos XG Firewall คือ Security Heartbeat ซึ่งทำหน้าที่แชร์ข้อมูลความปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ Firewall และ Endpoint Protection ของ Sophos ด้วยกันแบบ real time เมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งตรวจพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ก็จะบอกให้อีกฝั่งรับทราบทันทีเพื่อหาทางป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดอันตรายกับระบบ
Sophos XG Firewall ตอบโจทย์ด้าน Solution ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถรองรับ Internet ได้หลาย Vendor, สามารถทำ VPN ชนิด Site to Site และ Client to Site ได้, สามารถทำ Policy เพื่อจำกัดการใช้งานต่างๆของ Client ได้ เป็นต้น